Logga för utskrift

Vård utan samtycke

All vård och behandling inom socialtjänsten ska i första hand ske på frivillig väg. Men det förekommer situationer där en person i missbruk motsätter sig vård trots att vård bedöms vara nödvändigt. Det kan då bli aktuellt med tvångsvård enligt lagen om vård av missbrukare (LVM).

LVM - Lagen om vård av missbrukare i vissa fall

Tvångsvård innebär ett stort ingrepp i en persons liv och är därför noggrant styrt genom lagstiftning. Vuxensektionens Utrednings- och uppföljningsteam utreder om det finns behov av tvångsvård och ger underlag med förslag till beslut till socialnämnden.

Om socialnämnden anser att underlaget ger stöd för tvångsvård beslutar socialnämnden att ansöka om vård enligt LVM hos Förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten kallar oftast till muntlig förhandling där den sökande får möjlighet att föra fram sin syn på saken. Till sin hjälp får personen ett juridiskt ombud. Förvaltningsrätten prövar om socialnämndens ansökan uppfyller lagstiftningens krav på tvångsvård och meddelar dom i målet.

Tvångsvård enligt LVM varar som längst sex månader och inleds efter läkarbedömning alltid på en statlig institution.

Vad är LVM-vård?

Syftet med LVM-vården är att personen ska bli motiverad att arbeta med sina missbruksproblem och efter LVM-tiden fortsätta med frivillig behandling i någon form. Under vårdtiden ska en utredningen genomföras där man tar reda på personens behov av vård. Utredningen ligger till grund för planeringen av den fortsatta vården och behandlingen.

Vad är § 27-vård?

Under LVM-tiden kan vården övergå till annat behandlingshem, ett familjehem eller öppenvård på hemorten medan hon eller han fortfarande vårdas enligt LVM. Det kallas för § 27-vård. Vad § 27-vården kommer att innehålla bestäms bland annat av det som kommit fram i utredningen. LVM-hemmet har huvudansvaret för personens vård även under § 27-placeringen. Det innebär att institutionschefen beslutar om personen ska tillbaka till LVM-hemmet om denne till exempel använder droger eller inte följer den överenskomna planeringen för § 27-vården.

Hur länge kan man få LVM-vård?

LVM-vården får pågå i högst sex månader. Till LVM-tiden räknas vård i LVM-hem, § 27-vård och sjukhusvård.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-11-28
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Familj--omsorg/Missbrukberoende/Utredning-och-uppfoljning/Vard-utan-samtycke/