Logga för utskrift

Information till ägare av bostadshus

Ägarmedgivande

För att bostadsanpassningsbidrag skall kunna beviljas måste de ansökta åtgärderna först vara godkända av fastighetsägaren. Detta godkännande intygas skriftligen på blanketten ”Ägarmedgivande vid bostadsanpassning”.

Om fastighetsägaren inte lämnar sitt medgivande till åtgärderna kan inte bostadsanpassningsbidrag beviljas och anpassningarna inte göras. Detta kan i sin tur leda till att den funktionshindrade tvingas byta bostad.

Återställningsbidrag

Fastighetsägare till hyresfastigheter kan ansöka om återställningsbidrag för att få anpassade funktioner återställda till ursprungligt skick. Fastighetsägare kan inte i förväg försäkra sig om rätten till återställningsbidrag genom att villkora sitt medgivande. Några sådana förhandsbesked kan inte lämnas av kommunen enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag.

Återställningsbidrag lämnas för återställning av åtgärder som utförts med stöd av bostadsanpassning och när denna åtgärd inte längre kan utnyttjas för sitt ändamål. Åtgärderna skall också vara till nackdel för andra boende.

När det gäller hyreshus får dessutom kommunen anvisningsrätt på den anpassade lägenheten när den blir hyresledig. Kan kommunen inte anvisa lägenheten till någon annan person med funktionshinder så ska återställningsbidrag lämnas om förutsättningarna i övrigt är uppfyllda.

Återställningsbidrag lämnas med belopp som motsvarar skälig kostnad för åtgärderna, men bara om den godkända kostnaden vid ett och samma tillfälle överstiger 5000 kr.

Ansökan om återställningsbidrag görs skriftligen på blanketten ”Ansökan om återställningsbidrag”.

Blanketter och kontakt

För mer information och blanketter kontakta handläggare för bostadsanpassningsbidrag på telefon 0455-30 33 62, 0455-30 44 40 eller 0455-30 50 25.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2014-09-05
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Familj--omsorg/Pengar--bidrag/Bostadsanpassningsbidrag/Information-till-agare-av-bostadshus/