Logga för utskrift

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, MBN, är kommunens beslutande organ i miljö-och samhällsplaneringsfrågor med 13 ledamöter.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde är att skapa goda levnadsvillkor, hälsa och säkerhet för kommunens invånare och verksamheter. Dessutom skapa goda miljöer för boende, arbete, trafik och fritid.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden sammanträder en gång i månaden, utom i juli, oftast en torsdag. Sammanträdena är offentliga och äger rum i konferensrummet Freden på kommunhuset i kvarteret Ruthensparre, Ö:a Hamngatan 7 B.

Mötestider

Protokoll och kallelser miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämndens ledamöter i förtroendemannaregistret

Målprogram för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Verksamhetsidé

Genom förvaltningens uppdrag - samhällsbyggnad - skapa goda levnadsvillkor, hälsa och säkerhet samt goda boende-, arbets-, trafik- och fritidsmiljöer för kommunens invånare och verksamheter.

Målsättningar

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och dess förvaltning skall utöva en korrekt myndighetsutövning och ge bästa möjliga service till kommuninvånarna inom de ramar kommunfullmäktige beslutar.

Förvaltningen skall i sitt arbete så långt möjligt arbeta efter de principer som utgår från de fyra hörnstenarna.

Förvaltningen skall genom planläggning och programarbete samt i ärendehanteringen vara lyhörd för och uppmärksam på de strategiska målen i kommunen, särskilt näringslivsutvecklingen.

Förvaltningen skall i sin verksamhet på ett professionellt sätt ta initiativ och lämna förslag till nämnden inom verksamhetsområdet.

Verksamheten skall utövas med snabb verkställighet och flexibilitet samt grundas på kompetensutveckling hos avdelningens medarbetare.

Verksamheten skall bedrivas med ett föredömligt miljötänkande och präglas av ett personligt ansvarstagande hos medarbetarna.

Uppföljning

Verksamheten skall årligen följas upp vid gemensamma utvecklingsdagar med miljö- och byggnadsnämnden samt vid utvecklingssamtal och arbetsplatsträffar på förvaltningen.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-11-22
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Om-kommunen/Politik/Namder-och-styrelser/Miljo--och-byggnadsnamnden/