Logga för utskrift

Styrande dokument

Här hittar du kommunövergripande styrdokument som är antagna av kommunfullmäktige, såsom policy, plan- och måldokument.

För att Karlskrona ska växa och få fler invånare, arbetstillfällen och besökare behövs en tydlig framtidsbild och en utstakad väg för att nå dit. Därför har Karlskrona kommun tagit fram en vision som ska ligga till grund för det strategiska arbetet de kommande mandatperioderna.

Vision Karlskrona 2030, pdf 3 MB, november 2012

 

Administration

Arkivguide för Karlskrona kommunarkiv 2004, pdf 189 kB, 2004

Avgiftstaxa för kopior och avskrifter av allmänna handlingar 2012, pdf, 810 kB

Inköps- och upphandlingspolicy för Karlskrona kommunkoncern, 2013-03-21 §39

Kommunövergripande riktlinjer och rutiner vid anskaffande och användande av tjänstebil och bensinkort, pdf 27 kB, 2004-08-26, §109

Ekonomi

Finanspolicy, pdf 1 MB, 2010-08-26, §116 

Kommunalt konkurrensprogram, pdf 3 MB, 2007-06-20, §91

 Policy och riktlinjer för sponsring i Karlskrona kommuns samlade verksamhet, 2011-10-20, §146

Riktlinjer för internkontroll, 2009-05-28 §103

Riktlinjer för investeringar i Karlskrona kommun, pdf 1 MB, 2009-05-28, §104

Riktlinjer för representation, avtackning och gåvor, 2017-04-27, §119

Karlskrona kommuns ekonomiska och verksamhetsmässiga styrning, 2017-11-23, § 362

Styrmodell för Karlskrona kommun, pdf 3,69 kB, 2017-06-20, §229

Information

 Grafisk profil, pdf 1 MB 2011-05-25, § 81 

Kommunikationsprogram för Karlskrona kommuns samlade verksamhet, pdf 191 kB, 2013-09-19

IT och telefoni

Utvecklingsplan för det smarta Karlskrona 2017-2020, 2017-05-18, § 94

IT-Infrastrukturprogram för Karlskrona kommun 2016-2020,pdf, 2016-04-28 §129

Kultur & Fritid

Biblioteksplan 2016-2018, pdf 495 kB, 22 september 2016 § 218

Idrottspolitisktprogram, pdf 453 kB, 2007-12-2, §187

Kommunala bolag

Företagspolicy för Karlskrona kommun, 2011-03-24, §213

Kost

Måltidspolicy, pdf 98 kB, 2013-10-24 § 125

Riktlinjer för måltidsverksamhet, pdf 78 kB, 2014-05-06, § 129

Miljö

Energi- och klimatprogram för Karlskrona kommun 2016-11-24, § 324

Personal

Alkohol- och drogpolicy för medarbetare i Karlskrona kommun, pdf 23 kB, 2007-12-20 §186

Arbetsmiljöpolicy, pdf 22 kB, 2007-05-31, §79

Friskvårdspolicy_för Karlskrona kommunkoncern, pdf 27 kB, 2005-10-27, §153

Policy mot mutor, pdf 27 kB, 2015-01-29, §16

Personalpolitisktprogram, pdf 309 kB, 2012-06-19 

Resepolicy för Karlskrona kommun, pdf 100 kB, 2013-11-21, §143

Riktlinjer för bisysslor, pdf 60 kB, 2015-01-29, §16

Riktlinjer mot mutor, pdf 54 kB, 2015-01-29, §16

Politik 

 

Planering och utveckling

Bygg för alla, Basutformning av lägenheter och kommunala lokaler, pdf 840 kB, 2003-01-30, §14

Bostadsförsörjningsprogram (del 1) - Riktlinjer för bostadsförsörjning 2016-2019, pdf 4 Mb, 2016-02-18 § 49

Bostadsförsörjningsprogram (del 2) - Områdesindelat inriktningsdokument 2016, pdf 3 Mb, 2016-02-18 § 49

Internationellt program för Karlskrona kommun, pdf 1MB, 2014-02-13 §40

Grönstrukturplan, pdf 16 MB, 2010-08-26 §113

Policy för Karlskrona kommuns arbete med sociala företag, pdf 12,9kB

Övergripande plan för social mångfald i Karlskronapdf 361 kB

Översiktsplan 2030 Karlskrona kommun, pdf 16 MB, 2010-08-26, §113 

Säkerhet och räddningstjänst

Ledningsplan kriser och extraordinära händelser, pdf 547 kB, 2016-03-17

Handlingsplan för Räddningstjänst, pdf 5 MB, 2005-12-16, §65

Handlingsplan mot våldsbejakande extremism, 2016-04-12

Oljeskyddsplan för Blekingekusten - Karlskrona kommun, pdf 542 kB, 2012-10-18, §147

Räddningstjänst Förbundsordning, pdf 37 kB, 2004-10-28, §134

Trafiksäkerhetspolicy, pdf 31 kB, 2006-09-28, §137

Trygghets- och säkerhetspolicy, pdf 87 kB, 2014-03-20 §52

Välfärdsfrågor 

Övergripande plan för folkhälsoarbetet i Karlskrona, pdf 703 kB, 2016-02-18, §51

Framtidsprogram för det goda åldrandet i Karlskrona, pdf 2 Mb, 2015-01-29

Framtidsprogram, insatser till personer med funktionsnedsättning, pdf 3 MB

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2018-01-19
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Om-kommunen/Sa-arbetar-vi-med/Policy/