Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Frågor och svar

Frågor och svar

Vilken sorts hus blir det och varför ha en arkitekttävling? Läs svaren på vanliga frågor om utvecklingen av Hattholmen.

Hattholmen

Europan

Svar

När kommer området att byggas?
Att fullfölja en planering av området bedöms ta minst två år. Utöver detta ska marken saneras, infrastruktur projekteras och byggas ut. Det är därför rimligt att anta att bostadsbyggnationen kan påbörjas först om ca 4-5 år. Det hur snabbt området färdigställs beror sedan på efterfrågan och ekonomiska förutsättningar.

Vad blir det för typ av bostäder?
Hattholmen är ett stort område och kan därför rymma många olika typer av bostäder. Det är Karlskrona kommuns ambition att erbjuda bostäder för så många invånare som möjligt. Det är därför kommunens ambition att erbjuda så stor variation som möjligt i bostadsutbudet.

Hur ska en ny bro fungera med gästhamnen?
Det är intressant att skapa ytterligare kopplingar från Trossö norrut. Därför har en antydan till ny bro lämnats i programskrivningen, och finns också med i flera av förslagen. Hur det ska fungera praktiskt måste studeras närmare. En inledande tanke är att ha en öppningsbar bro, med olika grundinställningar beroende på säsong. Sommartid bör den vara öppen i normalläget och bara stängas på begäran, medan den vintertid, samt ev även nattetid, bör bron kunna vara stängd, och bara öppnas på begäran.

Är inte marken förorenad?
Marken är delvis förorenad av den verksamhet som tidigare bedrivits där. Parallellt med planarbetet pågår utredningar kring saneringsåtgärder. Preliminära resultat visar att det är ekonomiskt och praktiskt rimligt att sanera marken så att den kan användas för bostadsändamål etc.

Hur ska området utvecklas tillsammans med stigande havsvattennivåer?
De riktlinjer som finns avseende bebyggelse och stigande havsvatten kommer att följas i planeringen. Det innebär att marknivån i området delvis måste höjas.

Vad händer med infartsleden?
Det är kommunens ambition att förändra infartsledens karaktär från motorväg till stadsboulevard, utan att för den skull försämra vägens kapacitet att hantera stora trafikflöden. Parallellt med planeringsarbetet för Hattholmen pågår utredningar kring hur vägen kan förändras.

Vad händer med företagen på Muddret?
Till skillnad från före detta oljehamnen så äger Karlskrona Kommun inte marken på Muddret, utan den ägs av respektive företag. Detta är anledningen till att programområdet är uppdelat i primärt respektive strategiskt område. Kommunen kan i sina strategiska planer styra mot en långsiktig stadsutveckling även på Muddret, men det förutsätter då att respektive fastighetsägare är intresserad av en sådan omvandling. Därför bedömer kommunen att utvecklingen bör börja på Hattholmssidan. Planerna bör sedan utformas på ett sådant sätt att de enskilda företagen kan leva vidare under överskådlig tid, men att det är möjigt att successivt förändra stadsbilden efter hand som intresse från fastighetsägare uppstår.

Vad händer med Preem?
Till skillnad från företagen på Muddret, så äger inte Preem sin mark, utan arrenderar av kommunen. Det gör att kommunen har större rådighet över utvecklingen här. Preem är dock en livskraftig verksamhet i området, som kan bidra både till en ny omgivande stadsdel i form av närservice, men framförallt kanske som en nödvändig del för en småbåtshamn. Preem är den enda platsen där det är möjligt att tanka en båt, och tillhandahåller också en hel del annan nödvändig service. Utbyggnaden av hattholmen bör därför ske i etapper så att Preem inte berörs av de första delarna, och förslag bör också utformas så att man snarare effektiviserar ytorna kring Preem än tar bort verksamheten som sådan.

Vad är Europan?
Europan är världens största återkommande arkitekttävling. Den äger rum vartannat år, och arbetar med 40-50 olika platser i Europa. Tävlingen riktar sig till arkitekter yngre än 40 år. Syftet är att varje deltagande tomt ska få en stor mängd idéer. Åldersgränsen syftar till att stimulera moderna och nytänkande förslag, utan för många traditionella låsningar. Tävlingen kretsar normalt kring ett tema, som speglar nutida frågeställningar i stadsbyggandet. Årets tema är ”Productive cities”. Temat innebär att man ska studera stadens alla funktioner, med särskilt fokus på produktivitet. Det kan omfatta tankar kring förhållandet mellan bostaden och arbetsplatsen, produktion och tillverkning samt energiproduktion etc.

Varför en arkitekttävling?
Hattholmen är en unik plats för Karlskrona att växa på. Det är stort och platt, och Karlskrona kommun äger hela området. Kommunen har länge vetat att man avser förändra användningen av området, men inte fullt ut bestämt på vilket sätt. Det har ett unikt läge nära staden centrum och i ett väl synligt läge. För att säkerställa stor kreativitet, hög kvalitet och långsiktig hållbarhet väljer kommunen därför att låta arkitekter från hela Europa vara med och bidra med sina idéer kring hur vår stad bäst utvecklas här. På så vis får kommunen en stor idébas att arbeta vidare med.

Hur utses det vinnande förslaget?
Det vinnande förslaget utses av en jury, genom två jurykonferenser, en i september och en i oktober. Däremellan sker ett löpande utvärderingsarbete. Det vinnande förslaget kungörs den 1 december.

Måste vinnande förslaget byggas?
Det ligger i tävlingens natur att pröva idéer och koncept. Det förhållningssättet leder normalt till att inget av förslagen är möjliga att förverkliga i sin helhet. De är istället tänkta att utgöra en stomme och inriktning för fortsatt planeringsarbete. Karlskrona kommun äger det inkomna materialet och nyttjar det på det vis man anser lämpligast. Kommunens förhoppning är att det vinnande förslaget ska vara av sådan kvalitet att det till stora delar ska gå att arbeta vidare med. Gärna med inslag från flera andra förslag som kan ha starkare kvaliteter i vissa delar.

Hur får Karlskronaborna tycka till?
Förslagen hålls tillgängliga på kommunens hemsida, där också ett dialogforum finns. En allmän utställning av alla förslagen hålls den 29-30 september på Dockside i gästhamnen. Då finns också kommunens representanter på plats för att förklara, samtala och ta emot synpunkter. Utöver detta hålls förslagen tillgängliga på Miljö -och samhällsbyggnadsförvaltningen, Karlskrona Kommun. När tävlingen avslutats kommer ett ordinarie planeringsarbete ta vid, där kommunen arbetar fram ett planprogram och efterföljande detaljplaner. Detta kommer att ske i bred medborgardialog.

Vem sitter i juryn?
I Karlskronas fall består juryn av:

URBAN/ARCHITECTURAL ORDER
Fredrik Drotte (SE)
Architect, Head of City Development in Upplands Väsby
Henrietta Palmer (SE)
Research leader at Mistra Urban Futures

URBAN/ARCHITECTURAL DESIGN
Anders Olausson (SE)
Chairman of jury, Architect, Senior lead architect at Wingårdhs architects
Sabina Richter (SE)
Landscape Architect, Cofounder 02 Landskap
Iñaqui Carnicero (ES)
Architect, Principal at Iñaqui Carnicero Architects
Sabine Müller (DE)
Architect and urban designer, Principal at SMAQ Architektur und Stadt, Professor of urbanism at the Oslo School of Architecture and Design

PUBLIC FIGURE
Sam Jacob (UK),
Contributing editor for Icon & Dezeen, Editor of the "Strange Harvest", Director, Sam Jacob Studio ltd
 
KARLSKRONA REPRESENTATIVES
Ola Swärdh (SE)
Planning architect, Planning strategist Karlskrona kommun, Project manager Hattholmen development
Sandra Högberg (SE)
Planning architect, Planning architect Karlskrona kommun, Planner in charge of Hattholmen

SUBSTITUTES
Tinna Harling (SE)
Architect, City planner at the municipality of Tjörn
Karl Zetterholm (SE)
Architect, Winner E13 in Nacka (SE)

Vad har de tävlande fått för ingångsvärden?
Karlskrona kommun har tillsammans med svenska Europan-kontoret författat ett program för tävlingen där bakgrund och kommunens önskemål framgår. Den finns att ladda ned som pdf-fil "Tävlingsprogram" under fliken ”Ladda ned”.

   

 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-09-18
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Projekt/Hattholmen/Fragor-och-svar/