Logga för utskrift
 • Du är här:
 • Start
 •  / Om Hattholmen

Om Hattholmen

Här hittar du information och bakgrund om planerna för Hattholmen och kvarteret Muddret.

Projektet 

Hattholmen och kvarteret Muddret är Karlskronas nästa stora utvecklingsområde efter Pottholmen.
 • Hattholmen och kv Muddret ligger strax norr om Trossö. Området gränsar i väster till Pantarholmen, i norr till Bryggareberget samt i söder och öster till havet. Genom området går infartsleden som är en av två infarter till centrala Karlskrona.
   
 • Hattholmen tillsammans med kv Muddret föreslås utveckas till en ny funktionsblandad stadsdel med bostäder, kontor, handel och service samt marina och stadsnära rekreation.
   
 • En utveckling av Hattholmen ska minska den starka trafikprägeln för området till förmån för gång- och cykeltrafik och skapa en känsla av att man kommer in i staden Karlskrona när man anländer till Hattholmen och Kv Muddret.
   
 • Infartsleden i höjd med Hattholmen och kv Muddret föreslås omgestaltas till en stadsgata där befintliga avfartsramperna vid Blå Port ersättas med en ny lösning. Detta för att dels för att minska Infartsledens dominans som trafikled samtidigt som en bättre koppling mellan stadsdelarna kan ordnas. 
   
 • En utveckling av Hattholmen ska öka områdets koppling till Trossö, Pantarholmen och Blå Port genom en utveckling av gång- och cykelvägar.

Bakgrund

Hattholmen, före detta oljehamnen, har nyttjats som oljehamn sedan mitten av 1950-talet och området har i huvudsak använts för industriändamål. De sista oljecisternerna flyttades under första halvåret 2012. Inom området finns idag endast en bensinstation.

 • Hattholmen och kv Muddret ligger i ett mycket strategiskt läge vid infarten till Karlskrona stad utmed Infartsleden och Hamnfjärden. 
   
 • Karlskrona har positiv befolkningsutveckling och det finns en stor efterfrågan på bostadsbebyggelse med varierande bostadsformer i ett attraktivt läge med närhet till infrastruktur, service och natur. 
   
 • I översiktsplanen från 2010 anges Hattholmen och kv Muddret som ett funktionsblandat område.

Europan 14

Under 2017 deltar Karlskrona kommun i arkitekttävlingen Europan med området Hattholmen och kvarteret Muddret. Europan är världens största återkommande arkitekttävling för arkitekter under 40 år. Tävlingen hålls vartannat år.

Tanken med arkitekttävlingen är att Karlskrona kommun ska få ta del av nya och innovativa utvecklingsförslag. 27 förslag har lämnats in för att tävla på området.
De utgångspunkter som Karlskrona kommun har skickat med de tävlande är följande:
 

 • Hattholmen och kvarteret Muddret föreslås utvecklas till en ny stadsdel med bostäder, service såsomförskola/skola, handel, kontor med mera.
 • Området bedöms kunna innehålla minst 2 000 bostäder.
 • Området ska bidra till att skapa en ny entré till världsarvsstaden
  Karlskrona.
 • Infartsleden föreslås omgestaltas till stadsgata men
  med bibehållen kapacitet.
 • Utveckling av de offentliga miljöerna.
 • Området föreslås utvecklas med en tydlig marin koppling.

Tävlingsperioden var mellan februari-juni 2017. Under hösten 2017 kommer förslagen att visas för allmänheten samtidigt som juryarbetet pågår. Ett vinnande bidrag kommer att presenteras i december.

Sammanlagt finns det cirka 40 tävlingsområden i Europa. I Sverige deltar förutom Karlskrona, även Trelleborg.Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-09-18
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Projekt/Hattholmen/Om-hattholmen/