Logga för utskrift

Årsmöte

I alla föreningar tar man alltid upp även följande frågor på ett årsmöte:
Om kallelsen till mötet har gått ut till medlemmarna på det sätt som stadgarna föreskriver 
Hur dagordningen ska se ut (en dagordning är en förteckning över alla de ärenden som mötet ska diskutera och besluta om)
Val av mötesfunktionärer (ordförande, sekreterare m m)
Om styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse ska godkännas 
Om revisorernas berättelse ska godkännas 
Om styrelsen har beviljats ansvarsfrihet 
Val av styrelse och revisorer 
Hur stor medlemsavgiften ska vara
Val av valberedning

De flesta föreningar tar också upp följande frågor på årsmötet:
Hur föreningens verksamhet och ekonomi ska se ut under det kommande verksamhetsåret 
Motioner från medlemmar som skickats in i förväg på det sätt som stadgarna föreskriver
Förslag från styrelsen

Styrelsen:
När styrelsemöten ska hållas
Hur många ledamöter och suppleanter styrelsen ska bestå av
Suppleanter är ersättare som får rycka in om de ordinarie styrelseledamöterna inte själva kan närvara

Firmatecknare:
Vilka personer (firmatecknare) som i föreningens namn får skriva sina namnteckningar på olika slags handlingar, ekonomiska uppgörelser m m - det vanligaste är att ordföranden tillsammans med någon annan, t ex sekreteraren eller kassören får i uppdrag att göra det (de får teckna föreningens firma)

Stadgeändringar:
Hur man kan ändra föreningens stadgar - t ex att två medlemsmöten efter varandra måste fatta samma beslut för att kunna ändra stadgarna
Hur stor majoritet det krävs för att ändra stadgarna - i Sverige är det vanligt att minst två tredjedelar av de närvarande medlemmarna måste vara överens för att de ska kunna ändra stadgarna

Upplösning av föreningen (nedläggning):
Hur fattas beslut om att föreningen skall upplösas - t ex att två medlemsmöten efter varandra måste fatta samma beslut för att kunna ändra stadgarna
Vilken majoritet krävs - enkel (mer än 50 %) eller kvalificerad (mer är 2/3-delar)
Vad händer med föreningens tillgångar och skulder vid upplösning

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-08-16
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Se--gora/foreningsliv/-Bilda-forening/Arsmote/