Logga för utskrift

Styrelsens uppgifter

Styrelsen i en förening har till uppgift att:  
Se till att de beslut som föreningsmötena fattar också genomförs.
Ansvara för administration, ekonomi och olika aktiviteter för medlemmarna som till exempel studier, barn- och ungdomsverksamhet och idrott.
Förbereda de frågor som ska diskuteras på ett medlemsmöte.

Medlemsmötena tar sedan ställning till alla frågor som har stor betydelse för föreningen, till exempel planeringen av verksamheten (i den ingår även föreningens ekonomi).

Styrelsen ansvarar gemensamt för föreningens verksamhet inför medlemmarna. Den har också det juridiska ansvaret för föreningen i förhållande till samhället, vilket innebär att styrelsen har ett rättsligt ansvar, den kan t ex ingå avtal och vara part inför domstol.

Styrelsemedlemmarna har olika ansvarsområden. I varje styrelse ska det finnas en ordförande, sekreterare och kassör. Dessutom är det vanligt att man väljer olika sakansvariga personer. De ansvarar för olika aktiviteter som föreningen planerar.

Ordförandens uppgifter:
Samordnar styrelsens arbete.
Är mötesledare vid styrelsemötena.
Ser till att de beslut som föreningen har fattat genomförs.
Är ofta föreningens firmatecknare.
Godkänner föreningens inbetalningar och utbetalningar.

Vice ordförandens uppgifter:
Sköter ordförandens uppgifter när han eller hon inte själv kan närvara.
I en del föreningar delar ordförande och vice ordförande de uppgifter som ordförande brukar ha mellan sig.

Kassörens uppgift:
Ansvarar för föreningens ekonomi.
Sköter föreningens inbetalningar och utbetalningar.
Ansvarar tillsammans med ordförande för att föreningens ansökningar om bidrag lämnas in i tid till rätt myndighet.
Ansvarar för föreningens bokföring.
Sköter föreningens medlemsregister.
Rapporterar regelbundet till styrelsen om föreningens ekonomiska situation.

Sekreterarens uppgifter:
Har hand om föreningens post. Skriver styrelsens protokoll. Har hand om föreningens arkiv. Ansvarar tillsammans med ordförande för att medlemmarna kallas till olika möten.

Ledamots uppgift i en förening:
De sakansvariga styrelseledamöterna har ansvar för var sitt verksamhetsområde (sakområde) t.ex. studier, kvinnofrågor, kultur, barn- och ungdomsverksamhet eller idrott. De har också till uppgift att starta verksamhet inom sina sakområden. En ledamot har också till uppgift att förbereda ärenden som rör deras sakområden och berätta om dem (föredra dem) innan styrelsen eller ett föreningsmöte fattar beslut.

Revisorernas arbete:
Revisorerna har ansvar för kontrollen inom föreningen. Det är en länk mellan medlemmarna och styrelsen. Revisorerna granskar att:
Styrelsen följer föreningens stadgar.
Styrelsen följer medlemsmötenas beslut.
Räkenskaperna och bokföringen fungerar.
Kvitton finns på alla in- och utbetalningar.
Summorna på kvittona skrivs in rätt i kassaboken.
Kassören gör ett bokslut och att de ekonomiska rapporterna är korrekta. Föreningen inte bryter mot samhällets olika lagar och regler.  

Revisorerna ska lämna en skriftlig rapport om sin granskning av föreningen till årsmötet. Rapporterna kallas för revisionsberättelse.

Revisorerna bör under året granska räkenskaperna oavsett om det finns anledning att misstänka felaktigheter eller ej. I revisionsberättelsen skriver revisorerna in om det finns något att invända mot styrelsens arbete. De föreslår också om medlemmarna ska godkänna styrelsens arbete under det gångna året eller ej (bevilja ansvarsfrihet).  
 

 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-08-16
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Se--gora/foreningsliv/-Bilda-forening/lllStyrelsens-uppgifter/