Logga för utskrift

Bidrag för föreningar inom social verksamhet


Socialnämnden beviljar bidrag till föreningar med social verksamhet inom Karlskrona kommun.

Ansökningstid
Ansökan lämnas till socialförvaltningen senast den 15 mars och ska avse pågående kalenderår.

Nya föreningar, liksom föreningar som önskar starta verksamhet som man inte kunnat planera för, kan ansöka om startbidrag/kompletterande ansökan vid andra tillfällen under året. Socialnämnden prövar ansökan och beviljar bidrag om nämnden kan finansiera ytterligare föreningsbidrag.

Beslut

Socialnämnden beslutar på sitt sammanträde i maj om hur huvuddelen av bidragen skall fördelas. Bidraget betalas ut i juni.

Ansökningshandlingar

För att bidragsansökan ska kunna prövas måste fullständiga ansökningshandlingar skickas med ansökan. Detta innebär att föreningen ska skicka med:
Verksamhetsberättelse avseende avslutat verksamhetsår. Verksamhetsberättelsen ska vara godkänd av föreningens årsmöte eller motsvarande

Verksamhetsplan för pågående verksamhetsår och med beskrivningar av vad som är planerat att hända inom föreningen, tex olika aktiviteter, medlemsvård etc. Planen skall vara godkänd av årsmötet.

Budgethandlingar som visar föreningens ekonomiska ställning vid avslutat verksamhetsår.

Revisionsberättelse,
godkänd av årsmötet.

Budget
för pågående verksamhetsår, även den fastställd av årsmötet. Av budgeten skall framgå av andra bidragsgivare, fasta kostnader i form av lokal, personal etc.

Årsmötesprotokoll som ska vara justerat.
Övriga handlingar som föreningen önskar hänvisa till

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2016-12-16
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Se--gora/foreningsliv/Bidrag/Socialnamndens-foreningsbidrag/