Logga för utskrift

Äldreförvaltningen

Vår värdegrund

Vår gemensamma värdegrund för äldreomsorgen i Karlskrona kommun utgår ifrån mötet och samspelet mellan människor. Det handlar om människosyn.


Varje människa är unik och värdefull utifrån sin egen person.

Varje möte är unikt och ska präglas av respekt, värme och med ett öppet sinnelag.

Varje uppdrag är viktigt och ska med engagemang utföras på bästa sätt.

Vi lyckas genom samarbete, vi delar med oss och lär av varandra.

Reviderad av äldrenämnden 2016-03-23

Martin OlssonFörvaltningschef

Martin Olsson
Telefon 0455-30 44 01

 

 

Eva HerbertsonUtveckling & Administration

Utvecklingschef
Eva Herbertsson
Telefon 0455-30 44 12 

Övergripande utvecklingsfrågor inom hemtjänst, särskilt boende, dagliga aktiviteter. Nämndsekretariat, arkiv och diarium. Kost- och näringsfrågor. Råd- och vägledning av äldrekonsulent.

Utveckling & Administrations personal

Hemtjänst/Dagliga aktiviteter/Anhörigstöd

Verksamhetschef
Maria Appelskog
Telefon 0455-30 44 69

Hemtjänst är till för att underlätta det dagliga livet. Det individuella behovet avgör vilka insatser som är aktuella och hjälpens utformning. Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av omsorg, stöd och service i hemmet.

Träffpunkterna är en öppen verksamhet dit alla är välkomna. De flesta är belägna i anslutning till särskilt boende. Syftet är att ge möjlighet till gemenskap, att ha någonstans att träffas och umgås.

Anhörigstöd är olika insatser som ska underlätta den fysiska, psykiska och även den sociala situationen för den anhörige.

Äldreinformatör som gör uppsökande och förebyggande hembesök till personer som fyller 80 eller 90 år. I tjänsten ingår också att ge information, råd och vägledning.  

Områdeschefer Hemtjänsten
Områdeschefer Dagliga aktiviteter

Omvårdnadsboende

Verksamhetschef
Anna Bergström
Telefon 0455-30 47 45

När behovet av vård och omsorg inte kan tillgodoses i hemmet kan det bli aktuellt med flytt till ett omvårdnadsboende. Omvårdnadsboende är ett gemensamt namn för olika slag av bostäder som riktar sig till personer som dygnet runt behöver omfattande service och omvårdnad.

Områdeschefer omvårdnadsboende

Myndighetskontor

Tina AstevallChef Myndighetskontor
Tina Astevall
Telefon: 0455-30 44 48

Myndighetskontoret ansvarar för den direkta myndighetsutövningen för personer över 65 år. Här hanteras också frågor om riktlinjer för biståndshandläggning, avgifter inom äldre- och handikappomsorg och bostadsanpassning samt samverkan med landstinget och andra aktörer i omsorgen om den enskilde äldre.

 

Resurs- och kompetensförsörjning

Verksamhetschef                             Carina Thörnqvist
Carina Thörnquist
Telefon: 0455-30 46 99

Försörjer äldreförvaltningens samtliga verksamheter med vikarier vid all frånvaro. Rekrytering av undersköterskor till en timbank. I enheten inryms även en vikariebank samt resursbank, resursbanken är en enhet med hög kompetens och flexibilitet.

 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Ann-Britt MårtenssonMedicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Ann-Britt Mårtensson
Telefon: 0455-30 44 18

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), arbetar övergripande för att vårdtagare ska få en god vård där kommunen ansvar för hälso- och sjukvård samt rehabilitering. Uppgiften är lagreglerad.

 

Hälso- och sjukvård

Verksamhetschef
Anna Hedlund

Tel: 0455-30 46 96

 

Socialt ansvarig samordnare

Annika TronjeSocialt ansvarig samordnare (SAS)
Annika Tronje
Telefon 0455-30 45 40

Kvalitetssäkra äldreomsorgen gentemot den enskilde brukaren. Granska rutiner i organisationen. Säkerställa kvalité, bemötande och förhållningssätt. Tillskapa kompetens som systematiskt ska bevaka äldreomsorgens inriktning och utförande i dess sociala dimension.

Personalenheten

bild Anna NeijSamordnande personalspecialist
Anna Neij
Telefon 0455-30 44 90 

Personalfunktionen är en servicefunktion som skall serva äldreförvaltningen i ärenden som berör personalkompetens och ledarutveckling. Enheten svarar för specialistkunskaper i frågor som regleras i lag. I det dagliga arbetet skall funktionen stötta cheferna.

Ekonomienheten


Maria StivénController
Maria Stivén
Telefon 0455-30 30 63 

Ekonomifunktionen är en servicefunktion som skall serva äldreförvaltningen i ärenden som berör ekonomistyrning, budget -och redovisningsfrågor. Enheten är ett stöd till förvaltningens chefer i den ekonomiska uppföljningen av verksamheten.

 • Dokument

 • Kontakt

  • Äldreförvaltningen
  • 371 83 Karlskrona
  • Besöksadress: Östra Hamngatan 7B
  • Telefon: 0455-30 30 00 (växel)
  • Fax: 0455-30 32 30
  • E-post till tjänstemännen inom Karlskrona kommun följer vanligtvis principen förnamn.efternamn @karlskrona.se
 • Fartyg länk till Sök politiker

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2008-06-17
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Snabblankar-i-webbhuvudet/Mediaservice-2/Kontaktinformation/Aldreforvaltningen/