Logga för utskrift

Serveringslokal

För att få tillstånd att servera alkohol krävs, enligt Alkohollagen, att såväl lokal som verksamhet uppfyller krav på god brandsäkerhet. Det innebär att det byggnadstekniska brandskyddet ska vara anpassat för verksamheten samt att det bedrivs systematiskt brandskyddsarbete.

Brandskyddsdokumentation

Kontrollera med din fastighetsägare om det finns en brandskyddsdokumentation för fastigheten. Vid ny- och ombyggnation ska en brandskyddsdokumentation upprättas, i enlighet med Boverkets föreskrifter. Denna beskriver vilket brandskydd som byggts in i fastigheten (brandceller, utrymningsvägar, ytskikt, larm, max personantal, släckutrustning). Fastighetsägaren ska kunna redovisa hur brandskyddet i fastigheten är utformat byggnadstekniskt.

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

SBA innebär att verksamheten/ägaren på ett organiserat sätt aktivt planerar, genomför och följer upp sitt brandskydd. Brandskyddet skall kontinuerligt kontrolleras (exempelvis brandlarm, utrymningsvägar, släckanläggning, brandceller). Det innebär också att verksamheten ska ha ett fungerande organisatoriskt brandskydd med planer för utrymning, utbildning av personal och delegerat säkerhetsansvar. Varje restaurang bör skaffa sin egen dokumentation. Det enklaste är att själv sätta ihop en SBA-pärm. Exempel på innehåll kan du hitta på Internet eller kan du köpa en färdig pärm av något säkerhetsföretag. Är ditt företag medlem i Sveriges restaurang- och hotellföretagare kan du köpa en pärm genom dem. Med hjälp av pärmen är det enklare att komma igång. Att löpande göra kontroller och åtgärda eventuella brister är det viktigaste för att säkerhetsarbetet ska fungera. Rådfråga Räddningstjänsten om du behöver stöd. Ytterligare information om systematiskt brandskyddsarbete.

Skriftlig redogörelse

 En del verksamheter, där det med hänsyn till risken för brand eller konsekvenserna av brand har särskilda krav på kontroll av brandskyddet, är skyldiga att lämna in en skriftlig redogörelse till Räddningstjänsten. Detta krav regleras i Räddningsverks föreskrifter om skriftlig redogörelse för brandskyddet (SRVFS 2003:10). Restauranger och andra liknande verksamheter som har tillstånd att servera alkohol och där det finns platser för fler än 50 personer i samma lokal har detta krav på sig. Den skriftliga redogörelsen är en sammanfattning av hur lokalerna är utformade samt hur verksamhetens brandskydd är organiserat.

 Tillstånd för gasolanvändning

Yrkesmässigt i publik verksamhet får upp till 2 liter brandfarlig gas hanteras inomhus utan tillstånd. För att få hantera upp till 60 liter gasol utan tillstånd krävs att all hantering, både förvaring och förbrukning, sker utomhus (både gasolflaska och apparat t.ex. gasolspis står utomhus). Om en servering har en gasolapparat, t.ex. gasolspis, inomhus ­betraktas verksamheten som inomhus, även om gasolflaskorna står utomhus. Tillstånd ansöks hos Räddningstjänsten Östra Blekinge. Blanket för ansökan hittar du under fliken blanketter.

Tillsyn

Räddningstjänstens kontroll vid ansökan om tillstånd för alkoholservering Stadigvarande och tillfälliga serveringstillstånd för allmänheten får endast meddelas om lokalerna i sin helhet är godkända utan anmärkning av Räddningstjänsten.  

Räddningstjänsten Östra Blekinge, Box 117, 37122 Karlskrona, 0455-30 39 80, 0457-30 39 80, This is an email address

Sidan uppdaterad: 2017-01-04
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Startsida-Raddningstjansten/Din-sakerhet/Brandsakerhet/Serveringslokaler/